ObchodnA� podmA�nky

 

VA?eobecnA� obchodnA� podmA�nky spoleA?nosti 

IT Bohemia, spol. s r.o.

A?. 1/2017 ze dne 21. 12. 2017

 

I. AsvodnA� ustanovenA� a rozsah platnosti

1. Tyto obchodnA� podmA�nky vydA?vA? spoleA?nost IT Bohemia, spol. s r.o., se sA�dlem DomaA?lickA? 142, A?.p. 1121, PlzeA?, 318 03, IA? 62966936, zapsanA? v obchodnA�m rejstA�A�ku vedenA�m KrajskA?m soudem v Plzni v oddA�le C A?. vloA?ky 10488 (dA?le jen a�zITa�?) za A?A?elem A?pravy obecnA?ch obchodnA�ch vztahA? mezi nA� a tA�etA�mi osobami, kterA� odebA�rajA� od spoleA?nosti IT movitA� vA�ci prodA?vanA� v rA?mci pA�edmA�tu podnikA?nA� spoleA?nostA� IT, a uzavA�rajA� tak se spoleA?nostA� IT kupnA� smlouvy na odbA�r tA�chto movitA?ch vA�cA�.

2. Tyto obchodnA� podmA�nky se ve smyslu ust. A� 1751 zA?kona A?. 89/2012 Sb., obA?anskA? zA?konA�k, v platnA�m znA�nA�, vztahujA� na veA?kerA� ObjednA?vky a Smlouvy, uA?inA�nA� nebo uzavA�enA� mezi tA�etA� osobou a IT, v nichA? IT vystupuje jako subjekt, kterA? dodA?vA? movitA� vA�ci dA?le oznaA?enA� jako PlnA�nA�. Pokud je ObjednA?vka uA?inA�na na zA?kladA� RA?mcovA� smlouvy, postaA?A� platnA? odkaz na PodmA�nky v RA?mcovA� smlouvA�.

3. V pA�A�padA� rozporu nebo odliA?nosti mezi tA�mito obchodnA�mi podmA�nkami a ObjednA?vkou nebo mezi obchodnA�mi podmA�nkami a Smlouvou mA? pA�ednost text ObjednA?vky nebo Smlouvy. Pokud se v textu Smlouvy vyskytuje odkaz na obchodnA� podmA�nky tA�etA� osoby (dA?le tA�A? jen a�zKupujA�cA�a�?), majA� tyto obchodnA� podmA�nky IT pA�ednost pA�ed znA�nA�m obchodnA�ch podmA�nek KupujA�cA�ho, pokud nebude pA�semnA� dohodnuto jinak. Asprava prA?v a povinnostA� IT a KupujA�cA�ho obsaA?enA? v tA�chto obchodnA�ch podmA�nkA?ch mA? pA�ednost pA�ed A?pravou obsaA?enou v pA�A�sluA?nA?ch ustanovenA�ch obA?anskA�ho zA?konA�ku, od kterA?ch se lze smluvnA� odchA?lit.

4. Tyto podmA�nky se vztahujA� i na kupnA� smlouvy z a do zahraniA?A�.

II. Definice pojmA?

Nebude-li v ObjednA?vce nebo SmlouvA� uvedeno nA�co jinA�ho, bude se nA?sledujA�cA�m pojmA?m, pokud jsou uvedeny v textu tA�chto obchodnA�ch podmA�nek, ObjednA?vce nebo SmlouvA�, pA�iklA?dat tento vA?znam:

(a) PodmA�nky, vA?eobecnA� obchodnA� podmA�nky, VOP, obchodnA� podmA�nky – tyto vA?eobecnA� obchodnA� podmA�nky IT,

(b) IT Bohemia, spol. s r.o., se sA�dlem DomaA?lickA? 142, A?.p. 1121, PlzeA?, 318 03, IA? 62966936, zapsanA? v obchodnA�m rejstA�A�ku vedenA�m KrajskA?m soudem v Plzni v oddA�le C A?. vloA?ky 10488

(c) ObjednA?vka – objednA?vka KupujA�cA�ho na PlnA�nA�,

(d) NabA�dka – nabA�dka PlnA�nA� uA?inA�nA? IT pro KupujA�cA�ho,

(e) Smlouva – kupnA� smlouva (pA�A�padnA� i jinA? typ smlouvy), uzavA�enA? mezi IT a KupujA�cA�m, kterA? jednorA?zovA� upravuje podmA�nky prodeje konkrA�tnA� movitA� vA�ci ( PlnA�nA�) IT KupujA�cA�mu; Smlouvou se rozumA� i RA?mcovA? smlouva a prA?vnA� vztahy vyplA?vajA�cA� z potvrzenA� ObjednA?vky,

(f) RA?mcovA? smlouva – smlouva uzavA�enA? mezi IT a KupujA�cA�m, kterA? upravuje podmA�nky platnA� pro dodA?vA?nA� PlnA�nA� spoleA?nostA� IT KupujA�cA�mu pro delA?A� obdobA� nebo na dobu neurA?itou,

(g) KupujA�cA� a�� prA?vnickA? A?i fyzickA? osoba, kterA? kupuje od IT movitA� vA�ci (PlnA�nA�)

(h) PlnA�nA� a�� movitA� vA�ci – ZboA?A� (napA�A�klad plechy A?i jinA? hutnA� materiA?l A?i jinA� strojA�renskA� zboA?A�) nebo SluA?by (napA�A�klad montA?A?, opravy, A?pravy apod.),

(i) DodA?nA� plnA�nA� a�� poskytnutA� PlnA�nA� spoleA?nostA� IT KupujA�cA�mu v MA�stA� plnA�nA� a v pA�A�padA�, A?e nenA� PlnA�nA� KupujA�cA�m v tomto MA�stA� PlnA�nA� a TermA�nu PlnA�nA� pA�evzato rozumA� se tA�mto pojmem okamA?ik, kdy IT umoA?nA� KupujA�cA�mu v MA�stA� PlnA�nA� s PlnA�nA�m naklA?dat

(j) Cena PlnA�nA� – je kupnA� cena za dodA?nA� PlnA�nA� podle Smlouvy, ObjednA?vky nebo tA�chto PodmA�nek,

(k) JednotkovA? Cena PlnA�nA� a�� je kupnA� cena urA?enA? za jednotku (tzn. za jeden kus, jednotku hmotnosti, dA�lky nebo objemu)

(l) VadnA� plnA�nA� – poskytnutA� nebo provedenA� PlnA�nA�, kterA� neodpovA�dA? SmlouvA� (pA�A�padnA� ObjednA?vce) nebo je jinak vadnA�, neA?plnA� nebo poA?kozenA�

(m) MA�sto plnA�nA� – sA�dlo IT nebo jinA� mA�sto dle Smlouvy (ObjednA?vky), kde mA? bA?t PlnA�nA� pA�edA?no spoleA?nostA� IT kupujA�cA�mu ,

(n) TermA�n plnA�nA� – termA�n (den nebo lhA?ta), v nA�mA? mA? dojA�t k DodA?nA� PlnA�nA� spoleA?nostA� IT KupujA�cA�mu v MA�stA� plnA�nA�,

(o) SmluvnA� strana a�� KupujA�cA� nebo IT; v mnoA?nA�m A?A�sle pak KupujA�cA� a souA?asnA� IT,

(p) DA�lA?A� kupnA� smlouva – ObjednA?vka kupujA�cA�ho akceptovanA? IT a vztahujA�cA� se ke konkrA�tnA�mu PlnA�nA� nebo pA�A�mo mezi IT a KupujA�cA�m uzavA�enA? konkrA�tnA� kupnA� smlouva vztahujA�cA� se ke konkrA�tnA�mu PlnA�nA�

(q) ZboA?A� v pA?vodnA�m stavu a�� ZboA?A�, kterA� IT pA�evzala od svA�ho dodavatele a pA�ed dodA?nA�m KupujA�cA�mu jej A?A?dnA?m zpA?sobem nepozmA�nila (rozbalenA� nenA� povaA?ovA?no za pozmA�nA�nA� zboA?A�)

(r) ZboA?A� v pozmA�nA�nA�m stavu a�� ZboA?A�, kterA� IT pA�evzala od svA�ho dodavatele a pA�ed dodA?nA�m KupujA�cA�mu jej jakA?mkoliv zpA?sobem pozmA�nila,

III. UzavA�enA� Smlouvy

1. NabA�dky IT nejsou zA?vaznA�, pokud nenA� vA?slovnA� dohodnuto jinak.

2. Smlouva na PlnA�nA� je uzavA�ena buA? okamA?ikem potvrzenA� ObjednA?vky zaslanA� KupujA�cA�m spoleA?nosti IT nebo okamA?ikem pA�ijetA� (podepsA?nA�m) nA?vrhu Smlouvy (listiny oznaA?enA� jako smlouva a podepsanA� osobou oprA?vnA�nou jednat za SmluvnA� stranu, kterA? nA?vrh Smlouvy uA?inila). ObjednA?vku lze platnA� uA?init pA�semnA� a druhA� stranA� doruA?it poA?tou, faxem nebo e-mailem. PA�A�padnA� telefonickA� objednA?vky musejA� bA?t KupujA�cA�m bez zbyteA?nA�ho odkladu vA?A?e uvedenA?m zpA?sobem potvrzeny pA�semnA�, jinak se k nim nepA�ihlA�A?A�.

3. ObjednA?vka se povaA?uje za potvrzenou (a pro SmluvnA� strany tedy zA?vaznou) tA�mto okamA?ikem

(I) dnem, kdy KupujA�cA� obdrA?A� od IT jejA� vA?slovnA� potvrzenA� (poA?tou, e-mailem nebo faxem) nebo

(II) dnem DodA?nA� PlnA�nA� spoleA?nostA� IT kupujA�cA�mu

4. ObjednA?vka musA� obsahovat vymezenA�:

(I) pA�edmA�tu PlnA�nA� tak, aby jej nebylo moA?nA� zamA�nit s jinA?m PlnA�nA�m,

(II) mnoA?stvA� PlnA�nA�

(III) Cenu PlnA�nA� nebo Jednotkovou Cenu PlnA�nA� (nenA�-li sjednA?na RA?mcovou smlouvou)

(IV) TermA�n plnA�nA�,

5. ObjednA?vka mA?A?e obsahovat i dalA?A� A?daje a odchylky od PodmA�nek. Z ObjednA?vky musA� bA?t patrno, A?e ji A?inA� kupujA� vA?A?i IT. ObjednA?vka, kterA? splA?uje tyto nA?leA?itosti je nA?vrhem Smlouvy.

6. NenA�-li uvedena Cena plnA�nA�, mA? se za to, A?e cena plnA�nA� odpovA�dA? cenA� ve vA?A?i dle obvyklA?ch cen IT platnA?ch v TermA�nu PlnA�nA�.

7. NenA�-li uveden TermA�n PlnA�nA�, mA? se zato, A?e IT je povinna plnit nejpozdA�ji do 30 pracovnA�ch dnA� (plechy) a do 90 dnA� (vA?palky) od potvrzenA� ObjednA?vky.

8. NenA�-li uveden speciA?lnA� poA?adavek na jakost PlnA�nA�, mA? se zato, A?e mA? bA?t plnA�no v obvyklA� kvalitA� a jakosti.

9. Pokud potvrzenA� ObjednA?vky nebo pA�ijetA� nA?vrhu Smlouvy obsahuje nA�jakA� vA?hrady nebo zmA�ny, je smlouva uzavA�ena ve znA�nA� tA�chto zmA�n nebo vA?hrad, nenA�-li KupujA�cA�m do dvou pracovnA�ch dnA� sdA�leno IT zpA?sobem dle odstavce 2 tohoto A?lA?nku, A?e s tA�mito zmA�nami nesouhlasA�. Je-li kupujA�cA�m sdA�leno v tA�to lhA?tA�, A?e se zmA�nami nesouhlasA�, Smlouva uzavA�ena nenA�.

10. PA�ipouA?tA�-li pA�A�sluA?nA? A?SN, resp. A?SN EN nA?hradu materiA?lu, z nA�hoA? je zboA?A� vyrobeno a nevylouA?A�-li ji kupujA�cA� vA?slovnA� pA�i objednA?nA�, je IT oprA?vnA�na dodat i odpovA�dajA�cA� nA?hradu zboA?A�.

11. MnoA?stvA� v kupnA�ch smlouvA?ch je urA?eno pA�ibliA?nA�. NenA�-li dohodnuto jinak, A?inA� pA�A�pustnA? mnoA?stevnA� odchylka 10%.

12. KupujA�cA� je povinen pA�i objednA?vA?nA� zboA?A� uvA�st, kdo je oprA?vnA�n pro nA�ho u IT nakupovat, tj. pA�evzA�t dodA?vanA� zboA?A�, pA�A�padnA� i uzavA�A�t smlouvu. Pokud tak neuA?inA� pA�i objednA?nA�, nebo nejsou-li tyto osoby specifikovA?ny v pA�A�loze smlouvy o obchodnA� spoluprA?ci nebo jinA?m prA?kaznA?m zpA?sobem, musA� zajistit, aby nakupujA�cA� osoba nebo osoba i jen pA�ebA�rajA�cA� zboA?A�, byla vybavena pA�semnou plnou mocA�. V pA�A�padA�, A?e neuA?inA� ani tak, platA�, A?e ten, kdo pA�edloA?A� IT objednA?vku kupujA�cA�ho, je kupujA�cA�m zmocnA�n k nA?kupu zboA?A� u IT, a A?e ten, kdo je ochoten zboA?A� od IT pA�evzA�t a pA�evzetA� potvrdit, je tak pro kupujA�cA�ho oprA?vnA�n uA?init.

13. Pokud jsou k dodA?nA� nutnA� jakA�koliv dalA?A� dokumenty napA�. vA?kresovA? dokumentace je KupujA�cA� povinen tuto vA?kresovou dokumentaci IT pA�edat v mA�A�A�tku 1:1, IT nezodpovA�dA? za chybnA� dodanou dokumentaci. ZjistA�-li IT v pA�edanA� vA?kresovA� dokumentaci vady, upozornA� na nA� KupujA�cA�ho a dle dohody s nA�m buA? dokumentaci vrA?tA� k opravA�, nebo vady opravA� sama, a to na nA?klady kupujA�cA�ho A?A?tovanA� v obvyklA� hodinovA� sazbA� pA�A�sluA?nA�ho pracovnA�ka, nebude-li dojednA?no jinak.

IV. DodA?nA� plnA�nA�, doprava

1. IT je povinna dodat PlnA�nA� do MA�sta plnA�nA� (viz A?l. II.), a to v TermA�nu plnA�nA�, pokud nenA� sjednA?no jinak.

2. IT je oprA?vnA�na dodat PlnA�nA� do MA�sta plnA�nA� i pA�ed TermA�nem plnA�nA� a v odA?vodnA�nA?ch pA�A�padech i dA�lA?A�mi dodA?vkami a kupujA�cA� je povinen takto dodA?vanA� PlnA�nA� pA�evzA�t, pokud nenA� sjednA?no jinak.

3. KupujA�cA� je povinen PlnA�nA� pA�evzA�t v MA�stA� plnA�nA�, jestliA?e je PlnA�nA� dodA?no v souladu s odstavci 1 a 2. NepA�evezme-li PlnA�nA� nejpozdA�ji do 10 dnA� od okamA?iku, kdy je PlnA�nA� pA�ipraveno k pA�evzetA�, je IT oprA?vnA�na A?A?dat A?hradu skladovA?nA� ve vA?A?i 50,- KA? za kaA?dA? i zapoA?atA? den prodlenA� s pA�evzetA�m PlnA�nA�. V takovA�m pA�A�padA� nenA� IT odpovA�dna za pA�A�padnA� A?kody na PlnA�nA� ode dne nA?sledujA�cA�ho po dohodnutA�m termA�nu dodA?nA�. V pA�A�padA� nevyzvednutA� PlnA�nA�, kterA?m je ZboA?A� v pA?vodnA�m stavu, do 10 dnA?, nebo v pA�A�padA� nevyzvednutA� PlnA�nA�, kterA?m je ZboA?A� v pozmA�nA�nA�m stavu, do 30 dnA? od okamA?iku, kdy je PlnA�nA� pA�ipraveno k pA�evzetA�, je IT oprA?vnA�na z dA?vodu provoznA� efektivity PlnA�nA� prodat. ZA?vazek IT poskytnout PlnA�nA� dle uzavA�enA� smlouvy tA�m zanikA?, KupujA�cA� je vA?ak povinen uhradit IT veA?kerA� A?kody vzniklA� v dA?sledku jeho prodlenA�, pA�iA?emA? za A?kodu se povaA?uje vA?slovnA� tA�A? pA�A�padnA? zA?pornA? rozdA�l v cenA� za prodej PlnA�nA� podle vA�ty pA�edchozA� oproti CenA� PlnA�nA� s KupujA�cA�m sjednanA�.

4. IT je povinna pA�edat v MA�stA� plnA�nA� KupujA�cA�mu v TermA�nu plnA�nA� takA� doklady vztahujA�cA� se k PlnA�nA�. NenA�-li dohodnuto jinak, rozumA� se tA�mito doklady zejmA�na dodacA� list.

5. KupujA�cA� je povinen pA�evzetA� PlnA�nA� potvrdit na dodacA�m listA� pA�i jeho DodA?nA�.

6. IT nenA� povinna PlnA�nA� zabalit nebo zajistit zabalenA� A?i jinA� zabezpeA?enA� PlnA�nA�, nenA�-li to vA?slovnA� sjednA?no.

7. Nebude-li dohodnuto jinak IT nezajiA?A?uje pA�epravu PlnA�nA� ze svA�ho mA�sta sA�dla A?i z jinA�ho mA�sta.

8. ZboA?A� se povaA?uje za dodanA� okamA?ikem, kdy je pA�evzato pro kupujA�cA�ho osobou k tomu oprA?vnA�nou nebo bude-li dohodnuto, A?e IT zajiA?A?uje pA�epravu PlnA�nA�, je jeho povinnost splnA�na odevzdA?nA�m PlnA�nA� prvnA�mu dopravci k pA�epravA� pro KupujA�cA�ho.

9. Nebude-li dohodnuto jinak, nejsou v kupnA� cenA� zahrnuty nA?klady na balenA� a dopravu.

10. Nebude-li dohodnuto jinak, nenA� IT povinna PlnA�nA� pojistit.

V. Cena plnA�nA�, danA�, fakturace

1. KupujA�cA� je povinen zaplatit IT za DodA?nA� PlnA�nA� Cenu PlnA�nA� ve vA?A?i, kterA? je uvedena v ObjednA?vce potvrzenA� ze strany IT, v jinA�m nA?vrhu Smlouvy nebo je sjednA?na RA?mcovou smlouvou. Cena PlnA�nA� nezahrnuje nA?klady na dopravu, nA?klady na balenA� a obaly PlnA�nA�, odeslA?nA� a dodA?nA� PlnA�nA�, nA?klad na pojiA?tA�nA� PlnA�nA� ani poplatky za zkouA?ky, danA� a cla A?i jim podobnA� taxy.

2. V pA�A�padA�, A?e zboA?A� mA? bA?t dodA?no na mA�sto mimo provozovnu IT, mA? IT nA?rok na A?platu za dopravu zboA?A�. Pokud nenA� vA?A?e A?platy za pA�epravu dohodnuta v jednotlivA� kupnA� smlouvA�, mA? IT nA?rok na A?platu za pA�epravu ve vA?A?i dle jA� uA?A�vanA� praxe a nenA�-li ani tak urA?ena, pak ve vA?A?i obvyklA� v dobA� dodA?nA� zboA?A� s pA�ihlA�dnutA�m ke zpA?sobu a pA�edmA�tu pA�epravy.

3. Je-li v ObjednA?vce nebo ve SmlouvA� uvedena JednotkovA? Cena PlnA�nA� nebo nenA�-li uvedena A?A?dnA? Cena PlnA�nA� a pouA?ije-li se proto obvyklA? kupnA� cena IT dle A?l. III. odstavec 6), Cena PlnA�nA� se urA?A� nA?sobkem JednotkovA� Ceny PlnA�nA� a celkovA?m dodanA?m PlnA�nA�m dle konkrA�tnA� jednotky.

4. KupujA�cA� je povinen zaplatit Cenu PlnA�nA� na zA?kladA� faktury a�� daA?ovA�ho dokladu vystavenA�ho IT. Faktura je splatnA? ve lhA?tA� 14 dnA?, nenA�-li sjednA?no jinak, od DodA?nA� plnA�nA� KupujA�cA�mu a v pA�A�padA�, A?e si KupujA�cA� PlnA�nA� nepA�evezme bezdA?vodnA� v MA�stA� PlnA�nA� v TermA�nu PlnA�nA� je faktura splatnA? ve lhA?tA� 14. dnA? od okamA?iku, kdy IT umoA?nA� KupujA�cA�mu v MA�stA� PlnA�nA� s PlnA�nA�m naklA?dat.

5. KupujA�cA� nenA� oprA?vnA�n provA�st jednostrannA? zA?poA?et Ceny PlnA�nA� na pohledA?vky KupujA�cA�ho za IT A?i tA�etA� osobou nebo zadrA?ovat zaplacenA� kupnA� ceny z jinA�ho dA?vodu.

VI. ProhlA�dka dodanA�ho PlnA�nA�, mnoA?stvA� a jakost PlnA�nA�, odpovA�dnost IT za vady PlnA�nA�, nA?roky KupujA�cA�ho z vad PlnA�nA�

1. IT je povinna dodat PlnA�nA� v takovA� jakosti, kterA? je uvedenA? v ObjednA?vce nebo SmlouvA� a v souladu s mezinA?rodnA� uznA?vanA?mi normami A?i EN. NenA�-li v ObjednA?vce nebo SmlouvA� uvedeno jinak, je povinna IT dodat PlnA�nA� v jakosti, kterA? odpovA�dA? A?A?elu, ke kterA�mu se obvykle PlnA�nA� uA?A�vA?.

2. KupujA�cA� je povinen prohlA�dnout PlnA�nA� bez zbyteA?nA�ho odkladu po DodA?nA� PlnA�nA�, nejdA�le vA?ak nA?sledujA�cA� pracovnA� den po DodA?nA� PlnA�nA�.

3. Vady PlnA�nA� je povinen KupujA�cA� vytknout IT v tA�chto lhA?tA?ch:

(a) jednA?-li se o vady zjevnA�, kterA� jsou v rozporu s normou, dle kterA� bylo zboA?A� objednA?no, je povinen KupujA�cA� tyto vytknout nejpozdA�ji pA�i DodA?nA� PlnA�nA�, resp. nejdA�le nA?sledujA�cA� pracovnA� den po DodA?nA� PlnA�nA�

(b) jednA?-li se o vady v mnoA?stvA�, je povinen KupujA�cA� vytknout vady nejpozdA�ji pA�i DodA?nA� PlnA�nA�

(c) jednA?-li se o vady skrytA�, kterA� jsou v rozporu s normou, dle kterA� bylo zboA?A� objednA?no, je povinen KupujA�cA� tyto vytknout bez zbyteA?nA�ho odkladu, tj. nejpozdA�ji nA?sledujA�cA� pracovnA� den potA�, kdy vady zjistil nebo zjistit mohl, nejpozdA�ji vA?ak do 6-ti mA�sA�cA? od pA�edA?nA� PlnA�nA�.

4. KupujA�cA� je povinen vytA?enA� vad provA�st v pA�semnA� formA�, a to doporuA?enA� poA?tou, faxem nebo e-mailem a uplatnit spoleA?nA� s vytA?enA�m i volbu prA?va z vad.

5. V pA�A�padA�, A?e PlnA�nA� mA? vady a tyto jsou KupujA�cA�m vytknuty v souladu se shora uvedenA?mi povinnostmi ve shora uvedenA?ch lhA?tA?ch, je IT povinna buA? dodat nA?hradnA� PlnA�nA� nebo vady PlnA�nA� odstranit, pA�A�padnA� po dohodA� poskytnout slevu z Ceny PlnA�nA� nebo vrA?tit KupujA�cA�mu zaplacenou Cenu PlnA�nA� s tA�m, A?e konkrA�tnA� zpA?sob A�eA?enA� reklamace volA� KupujA�cA�. IT je bez ohledu na volbu KupujA�cA�ho vA?dy oprA?vnA�na rozhodnout o zruA?enA� smlouvy a vrA?cenA� zaplacenA� Ceny PlnA�nA� oproti vrA?cenA� vadnA�ho PlnA�nA� ze strany KupujA�cA�ho. Pokud bude zvoleno nA?hradnA� PlnA�nA�, nesmA� bA?t vadnA� zboA?A� pouA?ito na stroji A?i zaA�A�zenA� nebo zpracovA?no.

6. V pA�A�padA� vrA?cenA� ceny PlnA�nA� je povinen KupujA�cA� vrA?tit IT PlnA�nA� ve stavu, v jakA�m se toto nachA?zelo v okamA?iku pA�echodu nebezpeA?A� A?kody, tj. ve stavu v jakA�m jej obdrA?el.

7. KupujA�cA� je povinen uskladnit PlnA�nA�, u nA�jA? vytA?kA? IT vady, oddA�lenA� od ostatnA�ho svA�ho zboA?A� tak, aby bylo jednoznaA?nA� identifikovatelnA� a umoA?nit IT posouzenA� vytA?enA?ch vad. V opaA?nA�m pA�A�padA� se IT nedostA?vA? do prodlenA� s plnA�nA�m svA?ch povinnostA� vyplA?vajA�cA�ch z odpovA�dnosti za vady.

8. Pokud bylo PlnA�nA� jiA? zpracovA?vA?no A?i A?A?steA?nA� zpracovA?no a potA� doA?lo k vytA?enA� vad, nenA� moA?nA� po IT poA?adovat jakoukoliv nA?hradu, pokud se nejednalo o skrytou vadu dle odstavce 3.c).

9. Je-li nesplnA�nA� povinnosti IT dodat PlnA�nA� v MA�stA� PlnA�nA� v TermA�nu PlnA�nA� zpA?sobeno okolnostmi vyluA?ujA�cA�mi odpovA�dnost, nezA?vislA?mi na vA?li a zavinA�nA� IT, nedostA?vA? se IT s plnA�nA�m svA?ch povinnostA� do prodlenA�.

10. NenA�-li dohodnuto jinak, KupujA�cA� ztratA� nA?rok na vrA?cenA� kupnA� ceny reklamovanA�ho zboA?A�, pokud jej ani do 30 dnA? od uznA?nA� reklamace nevrA?tA� IT ve stavu, v jakA�m jej obdrA?el.

VII. ProdlenA�

1. PA�i prodlenA� s A?hradou Ceny PlnA�nA� je ProdA?vajA�cA� oprA?vnA�n A?A?dat po kupujA�cA�m zaplacenA� smluvnA� pokuty ve vA?A?i 0,1% za kaA?dA? i zapoA?atA? den prodlenA�. KromA� tA�to smluvnA� pokuty je ProdA?vajA�cA� oprA?vnA�n po KupujA�cA�m A?A?dat i vzniklou A?kodu vA?etnA� uA?lA�ho zisku, a to v plnA� vA?A?i.

2. SmluvnA� pokuta a nA?hrada A?kody jsou splatnA� na zA?kladA� vystavenA�ho daA?ovA�ho dokladu se lhA?tou splatnosti 14 dnA� od doruA?enA�.

VIII. VlastnickA� prA?vo a nebezpeA?A� A?kody

1. VlastnickA� prA?vo k PlnA�nA� pA�echA?zA� na KupujA�cA�ho aA? okamA?ikem A?plnA�ho zaplacenA� Ceny PlnA�nA�.

2. NebezpeA?A� A?kody na PlnA�nA� pA�echA?zA� z IT na kupujA�cA�ho okamA?ikem pA�edA?nA� zboA?A� IT prvnA�mu dopravci, je-li zajiA?A?ovA?na pA�eprava dle Smlouvy nebo pA�ijatA� ObjednA?vky spoleA?nostA� IT nebo umoA?nA�nA�m KupujA�cA�mu naklA?dat se zboA?A�m v MA�stA� PlnA�nA�, nezajiA?A?uje-li IT pA�epravu.

IX. UkonA?enA� A?A?innosti Smlouvy

1. RA?mcovA� smlouvy mohou bA?t ukonA?eny pA�semnou dohodou, pA�semnou vA?povA�dA� doruA?enou druhA� smluvnA� stranA� s dvoumA�sA�A?nA� vA?povA�dnA� lhA?tou, kterA? zaA?A�nA? bA�A?et prvnA� den mA�sA�ce nA?sledujA�cA�ho po doruA?enA� vA?povA�di, nebo zpA?sobem upravenA?m RA?mcovou smlouvou.

2. OstatnA� Smlouvy (ObjednA?vky) mohou bA?t ukonA?eny (zruA?eny) pA�semnou dohodou nebo pA�semnA?m odstoupenA�m od Smlouvy (ObjednA?vky), pouze vA?ak v pA�A�padA� podstatnA�ho poruA?enA� smluvnA�ch povinnostA�. Za podstatnA� poruA?enA� smluvnA�ch povinnostA� se rozumA� tA�A? existence splatnA� pohledA?vky IT za KupujA�cA�m.

3. Dojde-li k odstoupenA� od Smlouvy spoleA?nostA� IT z dA?vodu podstatnA�ho poruA?enA� povinnostA� KupujA�cA�ho, je KupujA�cA� povinen nahradit IT veA?kerA� nA?klady vynaloA?enA� na PlnA�nA� do doby odstoupenA� a vzniklou A?kodu.

4. NA?hrada A?kody a vynaloA?enA� nA?klady jsou splatnA� na zA?kladA� vystavenA�ho daA?ovA�ho dokladu se lhA?tou splatnosti 14 dnA� od doruA?enA�.

X. Majetek a prA?va IT, dA?vA�rnost, obchodnA� tajemstvA�

KupujA�cA� je povinen zachovA?vat mlA?enlivost ohlednA� veA?kerA?ch informacA�, kterA� nejsou obecnA� pA�A�stupnA� a tA?kajA� se IT, jejA�ch cen, vA?robnA�ch postupA? a jinA?ch informacA� obchodnA� povahy.

XI. RozhodnA� prA?vo

1. Tyto PodmA�nky a veA?kerA� uzavA�enA� Smlouvy a prA?vnA� vztahy z nich vyplA?vajA�cA� se A�A�dA� a budou vyklA?dA?ny v souladu s A?eskA?m prA?vem.

2. V pA�A�padA�, A?e tyto PodmA�nky neupravujA� nA�kterA? prA?va a povinnosti, pouA?ije se na smluvnA� vztahy vzniklA� na zA?kladA� tA�chto PodmA�nek a v souladu s nimi zejmA�na ObA?anskA? zA?konA�k A?. 89/2012 Sb. v platnA�m znA�nA�, zejmA�na A� 2079 a nA?sl..

3. Tyto PodmA�nky a na nA� navazujA�cA� smlouvy se A�A�dA� A?eskA?m prA?vnA�m A�A?dem, zejmA�na pak ObA?anskA?m zA?konA�kem A?. 89/2012Sb. v platnA�m znA�nA�.

4. Strany se dohodly, A?e pA�A�padnA? spor bude A�eA?en A?eskA?mi soudy a dA?le se dohodly ve smyslu A� 89a ObA?anskA�ho soudnA�ho A�A?du A?. 99/1963 Sb. v platnA�m znA�nA�, A?e pokud mezi nimi vznikne v budoucnu spor s ohledem na tyto obchodnA� podmA�nky a na nA� navazujA�cA� smlouvy, bude mA�stnA� pA�A�sluA?nA? k A�A�zenA� o tA�to vA�ci OkresnA� soud PlzeA? – mA�sto nebo KrajskA? soud v Plzni s ohledem na charakter sporu a vA�cnou pA�A�sluA?nost.

 

V Plzni dne 21.12.2017

 

Rychlý kontakt

Plzeň hutní materiál
Tel: +420 377 389 998
Plzeň přesné výpalky
Tel: +420 377 389 996
Mělník
Tel.: +420 315 722 200
Napište nám