Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT Bohemia, spol. s r.o. č. 1/2017 ze dne 21. 12. 2017

I. Úvodní ustanovení a rozsah platnosti

1. Tyto obchodní podmínky vydává společnost IT Bohemia, spol. s r.o., se sídlem Domažlická 142, č.p. 1121, Plzeň, 318 03, IČ 62966936, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C č. vložky 10488 (dále jen „IT“) za účelem úpravy obecných obchodních vztahů mezi ní a třetími osobami, které odebírají od společnosti IT movité věci prodávané v rámci předmětu podnikání společností IT, a uzavírají tak se společností IT kupní smlouvy na odběr těchto movitých věcí.

2. Tyto obchodní podmínky se ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vztahují na veškeré Objednávky a Smlouvy, učiněné nebo uzavřené mezi třetí osobou a IT, v nichž IT vystupuje jako subjekt, který dodává movité věci dále označené jako Plnění. Pokud je Objednávka učiněna na základě Rámcové smlouvy, postačí platný odkaz na Podmínky v Rámcové smlouvě.

3. V případě rozporu nebo odlišnosti mezi těmito obchodními podmínkami a Objednávkou nebo mezi obchodními podmínkami a Smlouvou má přednost text Objednávky nebo Smlouvy. Pokud se v textu Smlouvy vyskytuje odkaz na obchodní podmínky třetí osoby (dále též jen „Kupující“), mají tyto obchodní podmínky IT přednost před zněním obchodních podmínek Kupujícího, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Úprava práv a povinností IT a Kupujícího obsažená v těchto obchodních podmínkách má přednost před úpravou obsaženou v příslušných ustanoveních občanského zákoníku, od kterých se lze smluvně odchýlit.

4. Tyto podmínky se vztahují i na kupní smlouvy z a do zahraničí.

II. Definice pojmů

Nebude-li v Objednávce nebo Smlouvě uvedeno něco jiného, bude se následujícím pojmům, pokud jsou uvedeny v textu těchto obchodních podmínek, Objednávce nebo Smlouvě, přikládat tento význam:

(a) Podmínky, všeobecné obchodní podmínky, VOP, obchodní podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky IT,

(b) IT Bohemia, spol. s r.o., se sídlem Domažlická 142, č.p. 1121, Plzeň, 318 03, IČ 62966936, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C č. vložky 10488

(c) Objednávka – objednávka Kupujícího na Plnění,

(d) Nabídka – nabídka Plnění učiněná IT pro Kupujícího,

(e) Smlouva – kupní smlouva (případně i jiný typ smlouvy), uzavřená mezi IT a Kupujícím, která jednorázově upravuje podmínky prodeje konkrétní movité věci ( Plnění) IT Kupujícímu; Smlouvou se rozumí i Rámcová smlouva a právní vztahy vyplývající z potvrzené Objednávky,

(f) Rámcová smlouva – smlouva uzavřená mezi IT a Kupujícím, která upravuje podmínky platné pro dodávání Plnění společností IT Kupujícímu pro delší období nebo na dobu neurčitou,

(g) Kupující – právnická či fyzická osoba, která kupuje od IT movité věci (Plnění)

(h) Plnění – movité věci – Zboží (například plechy či jiný hutní materiál či jiné strojírenské zboží) nebo Služby (například montáž, opravy, úpravy apod.),

(i) Dodání plnění – poskytnutí Plnění společností IT Kupujícímu v Místě plnění a v případě, že není Plnění Kupujícím v tomto Místě Plnění a Termínu Plnění převzato rozumí se tímto pojmem okamžik, kdy IT umožní Kupujícímu v Místě Plnění s Plněním nakládat

(j) Cena Plnění – je kupní cena za dodání Plnění podle Smlouvy, Objednávky nebo těchto Podmínek,

(k) Jednotková Cena Plnění – je kupní cena určená za jednotku (tzn. za jeden kus, jednotku hmotnosti, délky nebo objemu)

(l) Vadné plnění – poskytnutí nebo provedení Plnění, které neodpovídá Smlouvě (případně Objednávce) nebo je jinak vadné, neúplné nebo poškozené

(m) Místo plnění – sídlo IT nebo jiné místo dle Smlouvy (Objednávky), kde má být Plnění předáno společností IT kupujícímu ,

(n) Termín plnění – termín (den nebo lhůta), v němž má dojít k Dodání Plnění společností IT Kupujícímu v Místě plnění,

(o) Smluvní strana – Kupující nebo IT; v množném čísle pak Kupující a současně IT,

(p) Dílčí kupní smlouva – Objednávka kupujícího akceptovaná IT a vztahující se ke konkrétnímu Plnění nebo přímo mezi IT a Kupujícím uzavřená konkrétní kupní smlouva vztahující se ke konkrétnímu Plnění

(q) Zboží v původním stavu – Zboží, které IT převzala od svého dodavatele a před dodáním Kupujícímu jej žádným způsobem nepozměnila (rozbalení není považováno za pozměnění zboží)

(r) Zboží v pozměněném stavu – Zboží, které IT převzala od svého dodavatele a před dodáním Kupujícímu jej jakýmkoliv způsobem pozměnila,

III. Uzavření Smlouvy

1. Nabídky IT nejsou závazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

2. Smlouva na Plnění je uzavřena buď okamžikem potvrzení Objednávky zaslané Kupujícím společnosti IT nebo okamžikem přijetí (podepsáním) návrhu Smlouvy (listiny označené jako smlouva a podepsané osobou oprávněnou jednat za Smluvní stranu, která návrh Smlouvy učinila). Objednávku lze platně učinit písemně a druhé straně doručit poštou, faxem nebo e-mailem. Případné telefonické objednávky musejí být Kupujícím bez zbytečného odkladu výše uvedeným způsobem potvrzeny písemně, jinak se k nim nepřihlíží.

3. Objednávka se považuje za potvrzenou (a pro Smluvní strany tedy závaznou) tímto okamžikem

(I) dnem, kdy Kupující obdrží od IT její výslovné potvrzení (poštou, e-mailem nebo faxem) nebo

(II) dnem Dodání Plnění společností IT kupujícímu

4. Objednávka musí obsahovat vymezení:

(I) předmětu Plnění tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným Plněním,

(II) množství Plnění

(III) Cenu Plnění nebo Jednotkovou Cenu Plnění (není-li sjednána Rámcovou smlouvou)

(IV) Termín plnění,

5. Objednávka může obsahovat i další údaje a odchylky od Podmínek. Z Objednávky musí být patrno, že ji činí kupují vůči IT. Objednávka, která splňuje tyto náležitosti je návrhem Smlouvy.

6. Není-li uvedena Cena plnění, má se za to, že cena plnění odpovídá ceně ve výši dle obvyklých cen IT platných v Termínu Plnění.

7. Není-li uveden Termín Plnění, má se zato, že IT je povinna plnit nejpozději do 30 pracovních dní (plechy) a do 90 dní (výpalky) od potvrzení Objednávky.

8. Není-li uveden speciální požadavek na jakost Plnění, má se zato, že má být plněno v obvyklé kvalitě a jakosti.

9. Pokud potvrzení Objednávky nebo přijetí návrhu Smlouvy obsahuje nějaké výhrady nebo změny, je smlouva uzavřena ve znění těchto změn nebo výhrad, není-li Kupujícím do dvou pracovních dní sděleno IT způsobem dle odstavce 2 tohoto článku, že s těmito změnami nesouhlasí. Je-li kupujícím sděleno v této lhůtě, že se změnami nesouhlasí, Smlouva uzavřena není.

10. Připouští-li příslušná ČSN, resp. ČSN EN náhradu materiálu, z něhož je zboží vyrobeno a nevyloučí-li ji kupující výslovně při objednání, je IT oprávněna dodat i odpovídající náhradu zboží.

11. Množství v kupních smlouvách je určeno přibližně. Není-li dohodnuto jinak, činí přípustná množstevní odchylka 10%.

12. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něho u IT nakupovat, tj. převzít dodávané zboží, případně i uzavřít smlouvu. Pokud tak neučiní při objednání, nebo nejsou-li tyto osoby specifikovány v příloze smlouvy o obchodní spolupráci nebo jiným průkazným způsobem, musí zajistit, aby nakupující osoba nebo osoba i jen přebírající zboží, byla vybavena písemnou plnou mocí. V případě, že neučiní ani tak, platí, že ten, kdo předloží IT objednávku kupujícího, je kupujícím zmocněn k nákupu zboží u IT, a že ten, kdo je ochoten zboží od IT převzít a převzetí potvrdit, je tak pro kupujícího oprávněn učinit.

13. Pokud jsou k dodání nutné jakékoliv další dokumenty např. výkresová dokumentace je Kupující povinen tuto výkresovou dokumentaci IT předat v měřítku 1:1, IT nezodpovídá za chybně dodanou dokumentaci. Zjistí-li IT v předané výkresové dokumentaci vady, upozorní na ně Kupujícího a dle dohody s ním buď dokumentaci vrátí k opravě, nebo vady opraví sama, a to na náklady kupujícího účtované v obvyklé hodinové sazbě příslušného pracovníka, nebude-li dojednáno jinak.

IV. Dodání plnění, doprava

1. IT je povinna dodat Plnění do Místa plnění (viz čl. II.), a to v Termínu plnění, pokud není sjednáno jinak.

2. IT je oprávněna dodat Plnění do Místa plnění i před Termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané Plnění převzít, pokud není sjednáno jinak.

3. Kupující je povinen Plnění převzít v Místě plnění, jestliže je Plnění dodáno v souladu s odstavci 1 a 2. Nepřevezme-li Plnění nejpozději do 10 dní od okamžiku, kdy je Plnění připraveno k převzetí, je IT oprávněna žádat úhradu skladování ve výši 50,- Kč za každý i započatý den prodlení s převzetím Plnění. V takovém případě není IT odpovědna za případné škody na Plnění ode dne následujícího po dohodnutém termínu dodání. V případě nevyzvednutí Plnění, kterým je Zboží v původním stavu, do 10 dnů, nebo v případě nevyzvednutí Plnění, kterým je Zboží v pozměněném stavu, do 30 dnů od okamžiku, kdy je Plnění připraveno k převzetí, je IT oprávněna z důvodu provozní efektivity Plnění prodat. Závazek IT poskytnout Plnění dle uzavřené smlouvy tím zaniká, Kupující je však povinen uhradit IT veškeré škody vzniklé v důsledku jeho prodlení, přičemž za škodu se považuje výslovně též případný záporný rozdíl v ceně za prodej Plnění podle věty předchozí oproti Ceně Plnění s Kupujícím sjednané.

4. IT je povinna předat v Místě plnění Kupujícímu v Termínu plnění také doklady vztahující se k Plnění. Není-li dohodnuto jinak, rozumí se těmito doklady zejména dodací list.

5. Kupující je povinen převzetí Plnění potvrdit na dodacím listě při jeho Dodání.

6. IT není povinna Plnění zabalit nebo zajistit zabalení či jiné zabezpečení Plnění, není-li to výslovně sjednáno.

7. Nebude-li dohodnuto jinak IT nezajišťuje přepravu Plnění ze svého místa sídla či z jiného místa.

8. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo bude-li dohodnuto, že IT zajišťuje přepravu Plnění, je jeho povinnost splněna odevzdáním Plnění prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

9. Nebude-li dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na balení a dopravu.

10. Nebude-li dohodnuto jinak, není IT povinna Plnění pojistit.

V. Cena plnění, daně, fakturace

1. Kupující je povinen zaplatit IT za Dodání Plnění Cenu Plnění ve výši, která je uvedena v Objednávce potvrzené ze strany IT, v jiném návrhu Smlouvy nebo je sjednána Rámcovou smlouvou. Cena Plnění nezahrnuje náklady na dopravu, náklady na balení a obaly Plnění, odeslání a dodání Plnění, náklad na pojištění Plnění ani poplatky za zkoušky, daně a cla či jim podobné taxy.

2. V případě, že zboží má být dodáno na místo mimo provozovnu IT, má IT nárok na úplatu za dopravu zboží. Pokud není výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě, má IT nárok na úplatu za přepravu ve výši dle jí užívané praxe a není-li ani tak určena, pak ve výši obvyklé v době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.

3. Je-li v Objednávce nebo ve Smlouvě uvedena Jednotková Cena Plnění nebo není-li uvedena žádná Cena Plnění a použije-li se proto obvyklá kupní cena IT dle čl. III. odstavec 6), Cena Plnění se určí násobkem Jednotkové Ceny Plnění a celkovým dodaným Plněním dle konkrétní jednotky.

4. Kupující je povinen zaplatit Cenu Plnění na základě faktury – daňového dokladu vystaveného IT. Faktura je splatná ve lhůtě 14 dnů, není-li sjednáno jinak, od Dodání plnění Kupujícímu a v případě, že si Kupující Plnění nepřevezme bezdůvodně v Místě Plnění v Termínu Plnění je faktura splatná ve lhůtě 14. dnů od okamžiku, kdy IT umožní Kupujícímu v Místě Plnění s Plněním nakládat.

5. Kupující není oprávněn provést jednostranný zápočet Ceny Plnění na pohledávky Kupujícího za IT či třetí osobou nebo zadržovat zaplacení kupní ceny z jiného důvodu.

VI. Prohlídka dodaného Plnění, množství a jakost Plnění, odpovědnost IT za vady Plnění, nároky Kupujícího z vad Plnění

1. IT je povinna dodat Plnění v takové jakosti, která je uvedená v Objednávce nebo Smlouvě a v souladu s mezinárodně uznávanými normami či EN. Není-li v Objednávce nebo Smlouvě uvedeno jinak, je povinna IT dodat Plnění v jakosti, která odpovídá účelu, ke kterému se obvykle Plnění užívá.

2. Kupující je povinen prohlédnout Plnění bez zbytečného odkladu po Dodání Plnění, nejdéle však následující pracovní den po Dodání Plnění.

3. Vady Plnění je povinen Kupující vytknout IT v těchto lhůtách:

(a) jedná-li se o vady zjevné, které jsou v rozporu s normou, dle které bylo zboží objednáno, je povinen Kupující tyto vytknout nejpozději při Dodání Plnění, resp. nejdéle následující pracovní den po Dodání Plnění

(b) jedná-li se o vady v množství, je povinen Kupující vytknout vady nejpozději při Dodání Plnění

(c) jedná-li se o vady skryté, které jsou v rozporu s normou, dle které bylo zboží objednáno, je povinen Kupující tyto vytknout bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději následující pracovní den poté, kdy vady zjistil nebo zjistit mohl, nejpozději však do 6-ti měsíců od předání Plnění.

4. Kupující je povinen vytčení vad provést v písemné formě, a to doporučeně poštou, faxem nebo e-mailem a uplatnit společně s vytčením i volbu práva z vad.

5. V případě, že Plnění má vady a tyto jsou Kupujícím vytknuty v souladu se shora uvedenými povinnostmi ve shora uvedených lhůtách, je IT povinna buď dodat náhradní Plnění nebo vady Plnění odstranit, případně po dohodě poskytnout slevu z Ceny Plnění nebo vrátit Kupujícímu zaplacenou Cenu Plnění s tím, že konkrétní způsob řešení reklamace volí Kupující. IT je bez ohledu na volbu Kupujícího vždy oprávněna rozhodnout o zrušení smlouvy a vrácení zaplacené Ceny Plnění oproti vrácení vadného Plnění ze strany Kupujícího. Pokud bude zvoleno náhradní Plnění, nesmí být vadné zboží použito na stroji či zařízení nebo zpracováno.

6. V případě vrácení ceny Plnění je povinen Kupující vrátit IT Plnění ve stavu, v jakém se toto nacházelo v okamžiku přechodu nebezpečí škody, tj. ve stavu v jakém jej obdržel.

7. Kupující je povinen uskladnit Plnění, u nějž vytýká IT vady, odděleně od ostatního svého zboží tak, aby bylo jednoznačně identifikovatelné a umožnit IT posouzení vytčených vad. V opačném případě se IT nedostává do prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady.

8. Pokud bylo Plnění již zpracováváno či částečně zpracováno a poté došlo k vytčení vad, není možné po IT požadovat jakoukoliv náhradu, pokud se nejednalo o skrytou vadu dle odstavce 3.c).

9. Je-li nesplnění povinnosti IT dodat Plnění v Místě Plnění v Termínu Plnění způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nezávislými na vůli a zavinění IT, nedostává se IT s plněním svých povinností do prodlení.

10. Není-li dohodnuto jinak, Kupující ztratí nárok na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží, pokud jej ani do 30 dnů od uznání reklamace nevrátí IT ve stavu, v jakém jej obdržel.

VII. Prodlení

1. Při prodlení s úhradou Ceny Plnění je Prodávající oprávněn žádat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení. Kromě této smluvní pokuty je Prodávající oprávněn po Kupujícím žádat i vzniklou škodu včetně ušlého zisku, a to v plné výši.

2. Smluvní pokuta a náhrada škody jsou splatné na základě vystaveného daňového dokladu se lhůtou splatnosti 14 dní od doručení.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k Plnění přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení Ceny Plnění.

2. Nebezpečí škody na Plnění přechází z IT na kupujícího okamžikem předání zboží IT prvnímu dopravci, je-li zajišťována přeprava dle Smlouvy nebo přijaté Objednávky společností IT nebo umožněním Kupujícímu nakládat se zbožím v Místě Plnění, nezajišťuje-li IT přepravu.

IX. Ukončení účinnosti Smlouvy

1. Rámcové smlouvy mohou být ukončeny písemnou dohodou, písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi, nebo způsobem upraveným Rámcovou smlouvou.

2. Ostatní Smlouvy (Objednávky) mohou být ukončeny (zrušeny) písemnou dohodou nebo písemným odstoupením od Smlouvy (Objednávky), pouze však v případě podstatného porušení smluvních povinností. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí též existence splatné pohledávky IT za Kupujícím.

3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy společností IT z důvodu podstatného porušení povinností Kupujícího, je Kupující povinen nahradit IT veškeré náklady vynaložené na Plnění do doby odstoupení a vzniklou škodu.

4. Náhrada škody a vynaložené náklady jsou splatné na základě vystaveného daňového dokladu se lhůtou splatnosti 14 dní od doručení.

X. Majetek a práva IT, důvěrnost, obchodní tajemství

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které nejsou obecně přístupné a týkají se IT, jejích cen, výrobních postupů a jiných informací obchodní povahy.

XI. Rozhodné právo

1. Tyto Podmínky a veškeré uzavřené Smlouvy a právní vztahy z nich vyplývající se řídí a budou vykládány v souladu s českým právem.

2. V případě, že tyto Podmínky neupravují některá práva a povinnosti, použije se na smluvní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souladu s nimi zejména Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění, zejména § 2079 a násl..

3. Tyto Podmínky a na ně navazující smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem č. 89/2012Sb. v platném znění.

4. Strany se dohodly, že případný spor bude řešen českými soudy a dále se dohodly ve smyslu § 89a Občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. v platném znění, že pokud mezi nimi vznikne v budoucnu spor s ohledem na tyto obchodní podmínky a na ně navazující smlouvy, bude místně příslušný k řízení o této věci Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni s ohledem na charakter sporu a věcnou příslušnost.

 

V Plzni dne 21.12.2017